سرفصل های دوره:

 • درس یکم: مبانی مطالعه در حرکت شناسی
  • تعریف و تاریخچه حرکت شناسی
  • وضعیت ایستادن فرد
  • سطوح حرکتی
  • محورهای حرکتی بدن
 • درس دوم: مفاصل و حرکات عمومی بدن
  • مفصل و طبقه بندی آن
  • اندازه گیری زوایای حرکتی مفاصل بدن
  • حرکات عمومی
 • درس سوم: مفاصل، عضلات و حرکات اندام فوقانی
  • مفصل شانه
  • مفصل ترقوه و کتف
  • عضلات و حرکات ناحیه کمربند شانه
  • تجزیه و تحلیل حرکات دست از مفصل شانه
  • مفصل آرنج و شانه
  • مفاصل مچ، کف دست و انگشتان دست

ثبت نام در دوره