سرفصل های دوره:

 • مفاصل مچ، کف دست و انگشتان دست
 • درس چهارم: مفاصل، عضلات و حرکات اندام تحتانی
  • ساختار استخوانی اندام تحتانی
  • مفصل ران
  • مفصل زانو
  • مفصل مچ، کف پا و انگشتان پا
 • درس پنجم: مفاصل، عضلات و حرکات ستون فقرات
  • ساختار استخوانی ستون فقرات
  • ستون فقرات
  • لگن خاصره
 • درس ششم: تجزیه و تحلیل عضلانی حرکات و مهارت های ورزشی
  • تجزیه و تحلیل عضلانی و ویژگی های آن
  • تجزیه و تحلیل مهارت دو با مانع
 • درس هفتم: اهرم ها
  • حرکت
  • اهرم ها
  • مرکز ثقل بدن
  • تعادل

ثبت نام در دوره